Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zawiercie

PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Strona główna » Ogłoszenia » PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

wielkość tekstu: A | A | A

PRZETARG   W   TRYBIE   ZAPYTANIA  O  CENĘ

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w Zawierciu ogłasza przetarg w trybie „zapytania o cenę na dostawę i montaż podzielników elektronicznych radiowych wraz z corocznym dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej.

 

Przedmiotem zapytania jest:

 

 • Wymiana podzielników polegająca na :

            - demontażu istniejących elektronicznych podzielników kosztów c.o. w ilości ok 19.000szt      

              (wykonawca zobowiązany będzie uzyskać od użytkowników lokalu pisemne 

              oświadczenie  o wyrażeniu zgody na utylizację podzielnika).

            - utylizację zdemontowanych podzielników

            - dostawę i montaż dwuczujnikowych radiowych podzielników kosztów w ilości ok

               19.000szt

 • Roczne rozliczenie kosztów c.o. - wg wskazań podzielników.

 

 

 

Minimalne wymagania dla podzielników

 

 

 1. Podzielniki winny spełniać wymogi normy PN-EN 834 (podzielnik kosztów do rejestrowania zużycia ciepła przez  grzejniki – przyrządy zasilane energią elektryczną ) i posiadać Certyfikat Zgodności z w/w normą  i Atest Higieniczny PZH
 2. dwuczujnikowa metoda pomiaru
 3. możliwość dowolnego zaprogramowania daty startu i daty zakończenia okresu rozliczeniowego,
 4. automatyczne zerowanie wskazań po zakończeniu okresu rozliczeniowego(rozpoczęcie naliczania jednostek od nowa w kolejnym okresie rozliczeniowym wraz z zapamiętywaniem danych z zakończonego okresu rozliczeniowego i udostępnieniem ich użytkownikowi,
 5. możliwość odczytu miesięcznych wskazań podzielnika,
 6. dokonywanie odczytu bez montażu urządzeń pośrednich na klatkach schodowych,
 7. możliwość zmiany okresu rozliczeniowego bez zdejmowania podzielnika z grzejnika,
 8. sygnalizacja prób manipulacji przy podzielniku (m.in. odłączenie baterii lub jej uszkodzenie itp) – z informowaniem o rodzaju dokonanej ingerencji w podzielnik podczas odczytu,
 9. komunikacja radiowa jednokierunkowa o parametrach nie przekraczających dopuszczalnych norm określonych stosownymi przepisami,
 10. brak naliczania w okresie przerw w pracy instalacji c.o. oraz w przypadku występowania innych źródeł ciepła,
 11. minimum informacji na wyświetlaczu dostępnej dla użytkownika:

            a)  numer kontrolny podzielnika,

            b)  aktualna wartość zużycia,

            c)  zużycie za poprzedni okres rozliczeniowy,

            d) sygnalizacja uszkodzenia podzielnika,

 

 1. żywotność baterii  - minimum 10lat,
 2. posiada optozłącze w celu kontroli pracy podzielnika z ewentualną możliwością wydruku jego historii,
 3. pamięć maksymalnej temperatury grzejnika z bieżącego i poprzedniego okresu rozliczeniowego

 

 

Należy złożyć oświadczenie, że oferowane podzielniki spełniają powyższe wymagania.

 

Wymagane jest zakończenie prac montażowych w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2015r.

 

W oparciu o powyższe dane oraz wiedzę techniczną należy przedłożyć ofertę cenową na :

 • wymianę ok 19.00szt podzielników – załącznik nr 1
 • usługę rozliczeniową  - załącznik nr 2
 • usługi serwisowe  -  załącznik nr 3

Wybrany oferent lub oferenci, z którymi zostaną przeprowadzone dalsze negocjacje cenowe,zostaną zobowiązani do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów i świadectw wiarygodności technicznej, ekonomicznej i finansowej potwierdzające, że:

 

1.Jest uprawiony do występowania w obrocie prawnym:

 1. aktualny wyciąg z rejestru (dopuszcza się wydruk z CEIDG), w którym firma jest prowadzona(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy pod upływem terminu składania ofert), zawierających status prawny firmy, datę rejestracji i ewentualne zmiany wprowadzone później w rejestrze, nazwiska osób uprawionych do podpisywania ofert samodzielnie lub wspólnie z innymi) i do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta, przedmiot działalności,
 2. aktualną umowę spółki cywilnej – jeżeli działalność gospodarcza firmy jest prowadzona     w formie spółki cywilnej,
 3. zaświadczenie z GUS o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

 

2. Posiada uprawnienia niezębne do wykonywania określonych praca lub czynności, jeśli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

 1. informacja o kwalifikacjach,
 2. potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień

 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,potencjał ekonomiczny i techniczny, a także personel zapewniający właściwe wykonanie zamówienia:

 1. informacja o stanie wyposażenia technicznego,
 2. informacja o stanie i strukturze zatrudnienia,
 3. informacja o kwalifikacjach załogi

 

4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej  wykonania zamówienia:

 1. kopia bilansu za ostatni rok, a w przypadku dostawców lub wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacja określająca obroty, zyski oraz zobowiązania                    i należności ogółem,
 2. aktualna opinia banku obsługującego oferenta(wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 

5. Wypełnia zobowiązania względem Skarbu Państwa :

 1. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz
 2. Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub uzyskała zgodę na zwolnienie,odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

6. Dotychczasowa działalność jest zgodna z przedmiotem przetargu:

 1. informacja o zrealizowanych tożsamych lub podobnych zamówieniach z ostaniach 3 lat          z podaniem nazw zamawiających i rodzajów zadania oraz wartości zrealizowanych usług      i roku ich  wykonania(informacja musi korespondować z załączonymi do oferty referencjami),

 

7. Inne wymagane dokumenty:

Oferent przedłoży:

 1. pełną dokumentację proponowanego systemu elektronicznych podzielników ciepła z odczytem radiowym. Podzielniki muszą spełniać wymagania Polskie Normy PN – EN 834  ( podzielnik kosztów do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejnik -przyrządy zasilane energią elektryczną ).
 2. certyfikat zgodności proponowanych podzielników elektronicznych z odczytem radiowym  z PN – EN 834.
 3. Atest PZH na podzielniki elektroniczne
 4. Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200.000zł.

 

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „DOSTAWA i MONTAŻ PODZIELNIKÓW” należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” ul. Pułaskiego 7, 42 -400 Zawiercie do dnia 15.05.2015r.

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Pułaskiego 7
NIP: 6490000765

KONTAKT

tel: 32 67 243 50 do 52
fax: 32 67 243 30
e-mail: biuro@sm-zawiercie.pl

KONTAKT

62 LAT SPÓŁDZIELNI

Aktualnościfundusze europejskieO naszej spółdzielniinformacjeWspółpracaOgłoszeniaWyróżnieniaGaleriaKontakt
Oficjalna strona www Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie.

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN